Laboratorium Wzorcujące - pomiary i kalibracja przyrządów pomiarowych


STRONA W BUDOWIE - zapraszamy na www.mikrotest.pl

Wzorcowanie Przyrządów Pomiarowych


Laboratorium wykonuje wzorcowanie przyrządów pomiarowych w oparciu o odpowiednie Instrukcje Wzorcowania. W trakcie wzorcowania zapewniona jest spójność pomiarowa. Opracowane wyniki kalibracji podawane są wraz z oszacowaną niepewnością pomiaru w Świadectwie Wzorcowania.

- Instrukcje Wzorcownia powstały na podstawie odpowiednich krajowych i zagranicznych dokumentów normatywnych oraz na gruncie literatury fachowej, takiej jak publikacje związane z pomiarami i wzorcowaniem jak również na bazie artykułów i opracowań wydawnictw branżowych. Duże znaczenie w opracowaniu i wyborze metod wzorcowania miało własne doświadczenie metrologiczne Laboratorium.
- Wszystkie metody wzorcowania mają zapewnioną spójność pomiarową,
- Niepewność pomiaru dla każdego wzorcowanego przyrządu jest obliczana zgodnie z wytycznymi European co-operation for Accreditation (EA) zwartymi w dokumencie  EA-4/02 "Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”. Niepewność pomiaru lub wyznaczenia wzorcowanej wartości stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2.
- Świadectwo Wzorcowania jest dokumentem zawierającym prezentację wyników wzorcowania oraz zapisy dotyczące spójności pomiarowej, warunków środowiskowych w jakich wykonano kalibrację przyrządu, identyfikację Instrukcji Wzorcowania według której dokonano sprawdzenia oraz oszacowaną niepewność pomiaru.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych realizowane jest w ramach następujących dziedzin:

- Długość
wzorcowanie przyrządów do pomiarów długości, np.: mikrometrów, czujników zegarowych, suwmiarek, sprawdzianów pierścieniowych, tłoczkowych i gwintowych, przyrządów do pomiarów grubości powłok, grubościomierzy ultradźwiękowych, długościomierzy, dalmierzy laserowych
- Kąt
sprawdzanie m.in. kątowników - powierzchniowych, krawędziowych oraz kątomierzy - uniwersalnych, elektronicznych i pochyłomierzy,
- Geometria Powierzchni
kalibracja np.: płyt pomiarowych, traserskich - granitowych i żeliwnych, liniałów krawędziowych i powierzchniowych,
- Siła
sprawdzanie narzędzi pomiarowych takich jak siłomierze, maszyny wytrzymałościowe,
- Moment Siły
wzorcowanie urządzeń do pomiaru momentu siły, tj. kluczy i wkrętaków dynamometrycznych, stanowisk do kalibracji kluczy dynamometrycznych oraz przetworników momentu siły,
- Prąd i Napięcie
kalibracja aparatury kontrolno-pomiarowej w postaci analogowych i cyfrowych mierników prądu i napięcia - amperomierze i woltomierze AC i DC, multimetry,
- Rezystancja
mierniki rezystancji, omomierze DC,